Over

 
 

                                                           Marian van Hartingsveld

Vanaf 2000 werk ik in mijn eigen atelier .

In de loop van de jaren is de keuze van materialen verschoven. Van rubber, steen, koper, keramiek en  ijzer naar meerdere vezels.

Met name wol heeft al langere tijd mijn bijzondere aandacht. In eerste instantie als basis voor vilten.

Momenteel is het vooral ruwe, onbehandelde wol waar ik mee werk. De schoonheid en variatie van het materiaal inspireert mij. De wol die ik gebruik komt onbewerkt van de schaapherder. Er zijn zoveel prachtige schapenrassen en elke wol heeft een ander karakter en uitstraling. Zacht of juist stug/ruw, krullend of lange lokken. De kwaliteiten wil ik behouden.

De zoektocht begint bij de vraag: hoe laat ik de schoonheid van de ruwe wol tot zijn recht komen en hoe houd ik de wol in bedwang en geef er vervolgens ook vorm aan? Ruwe wol is flexibel maar moeilijk te vormen. Metaal is uitgelezen materiaal om stevigheid en buigzaamheid aan te kunnen brengen. In die combinatie van ‘hard’ en ‘zacht’ ontstaan elke keer nieuwe vormen, nieuwe sculpturen die verrassen door hun schoonheid en verstilling die ze teweeg brengen.

In de werken speelt de eeuwige dualiteit een rol: in de tegenstelling bestaat het één niet zonder het ander. Het donker nodigt het licht uit te bestaan, het feminine en masculine kunnen zich niet voortzetten zonder elkaar. Individualiteit bestaat niet zonder het collectief.

Als het zachte, springerige van de wol door het metaal gestructureerd wordt is de spanning voelbaar. Bij het ene werk ervaar je vooral de energie en uitstraling van het materiaal. Bij ander werk ligt de nadruk op eigenheid van elk onderdeel èn een deel zijn van het geheel van de installatie. Bij sommige werken staat vooral het eigen karakter op de voorgrond.

De kwaliteiten van wol in een omgeving: Wol beïnvloed/ reguleert de temperatuur. Het isoleert. Daarnaast beïnvloed wol geluid in een ruimte. Het absorbeert de (na)galm en werkt zo positief op de akoestiek.

Er is werk in rubber/brons, steen/metaal. Een serie met hout/acryl , textiel/keramiekwol/zijdevezels en recenter wol/metaal.


Since 2000 I work in my own atelier.

Over the years, the choice of material has shifted from rubber, stone, copper, ceramic and iron to multiple fibers,

For quite some time now I have concentrated on wool in particular. In the first place as a basis for felting.

Currently, it is mostly raw, untreated wool that I work with. The beauty and variety of the material inspires me. The wool I use comes unprocessed from the shepherd. There are so many wonderful types of sheep and each wool has a different character and appearance. Soft or rough, curly or long hair. These qualities I want to keep.

But how to show the wool of its best advantage and how to give it shape ?

Raw wool is flexible but difficult to shape.  Metal is the material of choice for adding strength and pliability. In this combination of ‘hard’ and ‘soft’ , new forms, new sculptures emerge that surprise by the beauty and stillness they evoke.

In the works, the eternal duality plays a part: in the opposition, one does not exist without the other. Dark invites Light to exist, the feminine and masculine cannot continue without each other. Individuality does not exist without the collectieve.

When the softness and jumpiness of the wool is structured by the metal, the tension is palpable.

In some works, it is primarily the energy and radiance of the material that is experienced. In other works the emphasis is on the individuality of each part and also being part of the whole of the installation. Sometimes the individual character is the main focus.

The qualities of wool in an environment: Wool regulates the temperature. It isolates. In addition, wool influences the sound in a room. It absorbs reverberation and has a positieve effect on the acoustics.